021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

پرداختی

پرداختی


طراحی صفحات وب

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته طراحی صفحات وب توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی طراحی صفحات وب ، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب