phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما
khat

قوانین سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب

موسسه یاد، در انجام پروژه های طراحی صفحات وب از قوانین عمومی و خصوصی تبعیت میکند.طراحی صفحات وب


در هنگام هر سفارش، یک پیش فاکتور برای شما ارسال میشود. کلیه آنچه در مورد پروژه طراحی صفحات وب خواسته اید درآن قید شده است. همچنین شرایط و نحوه فسخ یا شرایط عدم رضایت از عملکرد پروژه طراحی صفحات وب را در پایین پیش فاکتور نگاشته ایم. شما میتوانید بعد از سفارش و قبل از پرداخت فاکتور خود را مطالعه نمایید تا بدین صوت از انجام درست و صحیح کار اطمینان حاصل فرمایید. کار نهایی درخواستی شما طبق آنچه در این پیش فاکتور مرقوم شده و در همان زمان بندی درخواستی و توافقی انجام و در صورت نقص، موارد جبران خواهد شد.

khat
khat khat