021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

قوانین سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب

قوانین سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب


موسسه یاد، در انجام پروژه های طراحی صفحات وب از قوانین عمومی و خصوصی تبعیت میکند.طراحی صفحات وب

در هنگام هر سفارش، یک پیش فاکتور برای شما ارسال میشود. کلیه آنچه در مورد پروژه طراحی صفحات وب خواسته اید درآن قید شده است. همچنین شرایط و نحوه فسخ یا شرایط عدم رضایت از عملکرد پروژه طراحی صفحات وب را در پایین پیش فاکتور نگاشته ایم. شما میتوانید بعد از سفارش و قبل از پرداخت فاکتور خود را مطالعه نمایید تا بدین صوت از انجام درست و صحیح کار اطمینان حاصل فرمایید. کار نهایی درخواستی شما طبق آنچه در این پیش فاکتور مرقوم شده و در همان زمان بندی درخواستی و توافقی انجام و در صورت نقص، موارد جبران خواهد شد.

سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب